Call Us :

093-596-1499

Location :

เมดิก้า นูทริชั่นนอล

Search
Close this search box.

Medika Labs รับผลิตอาหารเสริมมาตรฐาน GMP PIC/S มาตรฐานการผลิต

Medika Labs รับผลิตอาหารเสริมมาตรฐาน

Medika Labs รับผลิตอาหารเสริมมาตรฐาน GMP PIC/S มาตรฐานการผลิต

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและวิธีการผลิตที่ดีของโรงงานผลิตอาหารและสินค้าเวชภัณฑ์ เพื่อรับรองว่าผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าด้วยมาตรฐานที่สม่ำเสมอ มั่นใจในความปลอดภัยก่อนส่งไปยังผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในส่วนของผู้บริโภคเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ ทวนสอบได้ถึงสินค้าและวัตถุดิบได้ ซึ่งมาตรฐานการผลิตยา ก็มีอีกมาตรฐานที่เพิ่มเติมจากหลักการ GMP นั่นคือ “ระบบ GMP-PIC/S”

ระบบ GMP-PIC/S เป็นระบบมาตรฐานระดับสากลที่นำเอาข้อกำหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านการตรวจประเมินยาแห่งสหภาพยุโรป (PIC/S-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) มาใช้ เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาที่มีความเข้มงวดในการทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ทั้งส่วนของวัตถุดิบและเครื่องจักรการผลิต มาตรฐานนี้ยังมีการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยาดังกล่าวให้ทันสมัย, พัฒนาบุคลากรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU-GMP) อยู่เสมอ

มาตรฐาน GMP-PIC/S ให้ความสำคัญได้ควบคุมมาตรฐานการผลิต ยกตัวอย่างเช่น

  1. การบริหารคุณภาพ : โดยผู้ผลิตต้องผลิตยาที่มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้ยา ถูกต้องตามข้อกำหนดตำรับยา โดยไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค โดยต้องควบคุมทั้งทางด้านวัตถุดิบ วิธีดำเนินการผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา รวมไปถึงการจัดส่ง
  2. บุคลากร : ต้องมีความรู้ความสามารถคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดี เป็นไปตามมาตรฐาน
  3. อาคารสถานที่และเครื่องมือ : ต้องออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาโรงงานและห้องปฏิบัติการเสมอ โดยต้องให้เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องทำความสะอาดเชื้อฆ่าตามจุดต่างๆ มีแสงสว่าง, อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับการผลิตยา รวมถึงอาจมีการแยกโซนทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนระหว่างโซน
  4. การดำเนินการด้านเอกสาร : เอกสารสูตรส่วนประกอบต้องบันทึกอย่างเป็นระบบ อ่านได้ชัดเจน สามารถผลิตตามสูตรได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน และสามารถทวนสอบได้เพื่อป้องการผิดผลาดของสูตรผลิตภัณฑ์
  5. การดำเนินการผลิต : ต้องการผลิตตามวิธีที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมาตรฐานและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์
  6. การควบคุมคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จะต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่างๆตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก่อนปล่อยสินค้าจำหน่าย เพื่อความมั่นใจของคุณภาพสินค้าที่ต้องผ่านเกณฑ์ในทุกล็อตการผลิต  
  7. การจ้างผลิตและการวิเคราะห์ : จะต้องมีการตกลง กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อความเข้าใจตรงกันของผลิตภัณฑ์ ทั้งสูตรการผลิต วัตถุดิบ และเกณฑ์คุณภาพต่างๆ
  8. ข้อร้องเรียนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ : หากมีการร้องเรียนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ จะสามารถทวนสอบผลิตภัณฑ์ล็อตที่มีการร้องเรียนได้
  9. การตรวจสอบตนเอง : ต้องตรวจสอบตนเองว่าดำเนินการผลิตอย่างถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตหรือไม่ ทั้งด้านบุคลากร, สถานที่, เครื่องมือการผลิต, วิธีการผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การจำหน่าย, การจัดการด้านการร้องเรียน
  10. การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ : ต้องมีการทดสอบวัตถุดิบและวัสดุบรรจุอย่างทั่วถึง และประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ เช่น สารสกัด, สารสำคัญ รวมทั้งน้ำในสูตรการผลิตก่อนดำเนินการผลิต 

Medika Labs รับผลิตอาหารเสริมมาตรฐาน

ตัวอย่างหลักการเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามาตรฐาน GHPs เป็นมาตรฐานที่คำนึงถึงในทุกรายละเอียดของการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐานสูง ผลิตด้วยวิธีการที่เหมาะสมจากวัตถุดิบคุณภาพ มีประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจให้คุณภาพสินค้าได้เต็มที่

เจ้าของแบรนด์ที่สนใจสร้างแบรนด์  ผลิตอาหารเสริม กับ MEDIKA LABS (บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด)  ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมคุณภาพได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาตอกเม็ด, แคปซูล, ผงชงดื่ม, เจลลี่ และในรูปแบบอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจาก MEDIKA LABS สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ นั่นคือประเทศสมาชิกที่ใช้มาตรฐาน GHPs เดียวกันนี้ และประเทศเหล่านี้ก็มาตรฐานสูงด้านสุขอนามัย เช่น ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี สหรัฐอเมริกา และอื่นๆรวม 40 ประเทศ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่ดี ยกระดับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาได้ด้วยความมั่นใจ รวมถึงทำให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเวชสำอางและเสริมอาหารจากทีมงานมืออาชีพกว่า 15 ปี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากบริษัท  MEDIKA LABS มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ลูกค้ามีความมั่นใจ ยอดขายเติบโต เกิดการบอกต่อ และทำให้แบรนด์ธุรกิจของท่านมั่นคง โดดเด่นในท้องตลาด

อ้างอิง

สำนักคณะกรรมการอาหารและ (2554). คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554. สืบค้นจาก https://www.biogenetech.co.th/wp-content/uploads/2016/12/Manual_GMP_PIC_S_2554.pdf

Medika Labs รับผลิตอาหารเสริมมาตรฐาน

สนใจสร้างแบรนด์
ปรึกษาเราได้เลยวันนี้

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ One Stop Service ครบทุกขั้นตอน